คะแนนสอบปลายภาค คณิตพื้นฐาน ม.4/8

ม.4/8
คะแนนสอบปลายภาค คณิตพื้นฐาน ม.4 ชื่อ คะแนน
1 นางสาวเจือจุล ศรีภูเงิน 14
2 นางสาวสุกัญญา แก่นแก้ว 5
3 นางสาวสุทธิดา แก้วกัญญา 5
4 นางสาวแอมรา ดวงสินธ์ 5
5 นางสาวสุภาพร แก้วใส 6
6 นายชิตณรงค์ เชื้อบัณฑิต 10
7 นางสาวกิตติพร ปทุมวัน 5
8 นางสาวจรรยารัตน์ นระสาร 16
9 นางสาวจริยา ศรีมันตะ 4
10 นางสาวจิราพร กาลจักร์ 7
11 นางสาวนัยนา มลิวัน 9
12 นางสาวปานเลขา ในพรม 10
13 นางสาวรัฒจิกาญจน์ อินทัง 10
14 นางสาววันลิดา มีไชย 10
15 นางสาวศิริวรรณ เหนือคูเมือง 15
16 นางสาวศรีเรียม ไชยเมืองคูน 7
17 นางสาวสุริสา บุญปก 6
18 นางสาวอรพรรณ มุละสิวะ 9
19 นายอานนท์ นามวิเศษ 9
20 นางสาวรัชนู คุณุ 9
21 นายวรรณเชษฐ์ สุยคำไฮ 5
22 นายธีรพงษ์ เที่ยงธรรม 13
23 นางสาวขวัญตา โคจีน 6
24 นางสาวนิตยา สายดวง 6
25 นางสาวมนัสชนก พลแสน 6
26 นายจีระพันธ์ วรรณจันทร์ 5
27 นายติณภพ อัตตนู 7
28 นายศตวรรษ บุญทรัพย์ 9
29 นายสวิตต์ เพ็ชรแสน 8
30 นางสาวกนกวรรณ บุญบรรลุ 8
31 นางสาวมาริศนันท์ เชี่ยวชาญ 15
32 นางสาววรรณา มะฮง 8
33 นางสาวสุดารัตน์ ถาวร 11
34 นางสาวอรพรรณ จันทร์ดี 4
35 นายนวพัทร์ บุญทวี 8
36 นายวดล ผลจันทร์ 12

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s